MS257 - Người đua diều - Popeoliee

Thứ Năm, 23/11/2023

“– Nếu có thể, thì hãy quên tất cả đi, cho nhẹ lòng.
– Để làm gì?
– Để sống tiếp.”
(Người đua diều - Khaled Hosseini)
 

Viết bình luận