MS057 - Nghệ thuật xứ An Nam - Yu

Thứ Hai, 13/11/2023

"Sở dĩ nền nghệ thuật này không tạo ra những công trình đồ sộ có thể so sánh với các quốc gia láng giềng, sở dĩ trong nghệ thuật trang trí không có những tác phẩm xứng đáng để cạnh tranh với Trung Quốc và Nhật Bản, thì như chúng tôi đã phân tích, bởi đây là nghệ thuật của một nước nghèo”."

Viết bình luận