MoonSook Hwang

MoonSook Hwang

MoonSook Hwang học chuyên ngành Hành chính tại Đại học nữ Ewha, hiện làm biên kịch truyền hình. Một số sách MoonSook Hwang đã viết có thể kể đến như: Nho sĩ Lee trở thành quan ám hành ngự sử (tạm dịch), bộ truyện Survival - đội viễn chinh của ngành khoa học kết hợp (tạm dịch), bộ truyện Hồ sơ điều tra khoa học của thám tử lừng danh (tạm dịch)...