Mireille d'allancé

Mireille d'allancé

Mireille d'allancé đã có kinh nghiệm 25 năm là tác giả và họa sĩ minh họa cho trẻ em. Bà đã  xuất bản hơn 50 album minh họa với nhiều nhà xuất bản ở Pháp và nước ngoài.