Minh Thành

Minh Thành

Minh Thành là Thạc sĩ Tâm lý học Giáo dục và Phát triển tại ĐH Sư phạm Quý Châu. Minh Thành cũng là người sáng lập nhóm Tâm lý học Tích cực tại Việt Nam và HEARY - Giáo dục Tích cực