Mima Noyuri

Mima Noyuri

Mima Noyuri là một giáo sư, một nhà sáng tạo tận tâm với kiến ​​thức và chuyên môn sâu rộng về khoa học máy tính (CS), tâm lý học nhận thức và giáo dục.