Michael Pollan

Michael Pollan

Michael Pollan (sinh ngày 6 tháng 2 năm 1955) là một tác giả và nhà báo người Mỹ, hiện là Giáo sư về Thực hành Phi hư cấu và là Giảng viên Nghệ thuật Lewis K. Chan đầu tiên tại Đại học Harvard. Đồng thời, ông là Giáo sư Hiệp sĩ về Báo chí Khoa học và Môi trường và là giám đốc Chương trình Hiệp sĩ về Báo chí Khoa học và Môi trường tại Trường Báo chí Sau đại học UC Berkeley.

Pollan nổi tiếng với những cuốn sách khám phá tác động văn hóa xã hội của thực phẩm, chẳng hạn như Thực vật học của dục vọng và Thế lưỡng nan của động vật ăn tạp.