Michael Heatley author

Michael Heatley author

Michael Heatley là tác giả hoặc biên tập viên của hơn 30 cuốn tiểu sử, bao gồm Backstreet Boys: The Unofficial Book, Bon Jovi: In their Own Words và Rolf Harris: The Most Talented Man In The World. Kể từ năm 1977, ông đã viết hơn một trăm cuốn sách về âm nhạc, thể thao và truyền hình.