Michael Goodwin

Michael Goodwin

Michael Goodwin đam mê cả lịch sử và kinh tế. Không tìm được một tác phẩm có khả năng kể lại bốn thế kỷ tư tưởng kinh tế trong một cuốn sách mà có thể tiếp cận đến nhiều độc giả, ông quyết định tự mình viết thành truyện tranh.