Lưu Quang Vũ

Lưu Quang Vũ

Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) là nhà soạn kịch, nhà thơ và nhà văn hiện đại của Việt Nam