Liang Lemon

Liang Lemon

Liang Lemon là đồng tác giả, người minh hoạ cho series Em làm quen với khoa học.