Laura Owen

Laura Owen

Pippa Goodhart, viết dưới bút danh Laura Owen, trước đây từng từ bán sách dành cho trẻ em, sau này bà giảng dạy và xuất bản sách dành cho trẻ em.