Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh

Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh

Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh (1530), theo một số nhà nghiên cứu văn học, là một tác giả là người ở Sơn Đông không rõ họ tên. Bút danh Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh có nghĩa là Ông thầy cười ở Lan Lăng