L. Neuberger

L. Neuberger

L. Neuberger sở hữu bằng đại học chuyên ngành Tâm lý học. Ông là cựu sinh viên nội trú tại nhà thương vùng sông Seine, đồng thời là cựu bác sĩ trưởng tại trung tâm Tâm lý học thần kinh quân đoàn 8