L. Gaide

L. Gaide

L. Gaide là bác sĩ Phụ trách giám sát Lực lượng hậu bị của Quân đội thuộc địa và cựu tổng thanh tra Vệ sinh và sức khỏe cộng đồng Đông Dương.