Kobayashi Saburo

Kobayashi Saburo

Kobayashi Saburo sinh năm 1945 tại Tokyo. Năm 1971, ông bắt đầu làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Honda, tiền thân của Công ty Nghiên cứu Kỹ thuật Honda sau này. Sau khi nghỉ hưu tại Honda, năm 2006, ông trở thành giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh doanh Thế giới, Đại học Hitotsubashi. Năm 2010, ông là giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Chiến lược Kinh doanh, Đại học Chuo.