Kiều Oánh Mậu

Kiều Oánh Mậu

Kiều Oánh Mậu 喬塋懋, hiệu Giá Sơn là một sĩ phu thời Nguyễn mạt.