Jiang Jingya

Jiang Jingya

Jiang Jingya là đồng tác giả, người mình hoạ cho series Em làm quen với khoa học.