Jeremy Kourdi

Jeremy Kourdi

Jeremy Kourdi là một nhà tư vấn kinh doanh và huấn luyện viên điều hành, giám đốc sáng lập hãng huấn luyện Entendeo Ltd., và là tác giả của 27 cuốn sách, được dịch ra 16 thứ tiếng. Trước khi là phó chủ tịch cấp cao của The Economist, ông từng làm việc với hàng loạt tổ chức như The Economist Group, HSBC, Trường Kinh doanh IMD, Trường Kinh doanh London.