Ian Rankin

Ian Rankin

Ian Rankin (1960) tốt nghiệp Đại học Edinburgh năm 1982. Trước khi thành công trong sự nghiệp, ông đã từng trải nghiệm nhiều công việc như thu hoạch nho, chăn lợn, thu thuế,... Series tiểu thuyết Thanh tra Rebus nổi tiếng của ông cho đến nay đã được dịch ra trên hai mươi hai thứ tiếng, nhiều tiểu thuyết trong series là sách bán chạy xuyên lục địa.