Hugo Whicher

Hugo Whicher

Hugo Whicher là Giám đốc SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ) tại Oracle, nơi ông cung cấp bán hàng xã hội và marketing dựa trên tài khoản qua một đội ngũ bán hàng và marketing được 'hợp nhất ảo hóa'."