Hong Dinh

Hong Dinh

Thạc sĩ Hồng Đinh là giáo viên tiểu học lâu năm tại Mỹ đồng thời là giảng viên các khóa học cộng đồng tại Việt Nam.