Hikaru Hiranuma

Hikaru Hiranuma

Hikaru Hiranuma là Nghiên cứu viên tại Quỹ nghiên cứu chính sách Tokyo từ năm 2000. Trước đó ông từng làm việc tại Nissan Motor Co., Ltd. Ngoài ra ông còn là thành viên của các tổ chức như hội đồng khoa học Nhật Bản, ủy ban hỗ trợ tái thiết động đất Đông Nhật Bản, tiểu ban về các vấn đề cung cấp năng lượng, tiểu ban kết nối lưới điện thuộc ủy ban liên lạc xúc tiến giới thiệu năng lượng tái tạo tỉnh Fukushima. Ông cũng là nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại trung tâm chiến lược xã hội carbon thấp thuộc cơ quan khoa học và công nghệ Nhật Bản (JST). 

Các tác phẩm chính: 

- Bá chủ năng lượng năm 2040

- Nhật Bản là cường quốc năng lượng môi trường lớn nhất thế giới

- Nhật Bản là cường quốc tài nguyên kim loại số một thế giới

- Đổi mới xã hội và tính bền vững khu vực (đồng tác giả)

- Nhà máy điện hạt nhân và đất hiếm (đồng tác giả)