Hà Mai Phương

Hà Mai Phương

Hà Mai Phương (1939-2009) từng là giảng viên Sử học tại trường Đại học Văn khoa và Đại học Sư phạm Đà Lạt, là giảng viên ban Ngôn ngữ của Đại học Stanford California từ 1990 đến 2008.

Ông có nhiều bài viết và nghiên cứu đăng trên nhiều tạp chí trong đó có tạp chí Dòng Việt, đồng thời cũng xuất bản nhiều sách ở hải ngoại. Cuốn sách nổi tiếng nhất của ông là cuốn Hoạt động của bộ Công dưới đời vua Tự Đức qua các châu bản nhà Nguyễn - vốn được phát triển từ luận văn Cao học Sử học.