Eleonora Barsotti

Eleonora Barsotti

Eleonora Barsotti là giám đốc nghệ thuật và họa sĩ minh họa tại Ant's Books packager.