Edward Hemingway

Edward Hemingway

Edward Hemingway là tác giả các cuốn sách Field Guide to the Grumpasaurus, Bad Apple: A Tale of Friendship, Bad Apple’s Perfect Day, đồng thời là họa sĩ minh họa cho cuốn My Miserable Life của F.L. Block.

Anh viết bài chuyên đề cho tạp chí GQ và vẽ truyện rtanh cho Nickelodeon, các tác phẩm của anh đã nhiều lần được xuất bản trên The New York Times và Nickelodeon Magazine.