Derek Lewis

Derek Lewis

Derek Lewis là một tác giả, một người viết thay, chuyên giúp người khác viết sách kinh doanh vì anh tin vào khả năng mà các cuốn sách kinh doanh có thể thay đổi cuộc sống của mọi người trở nên tốt hơn.