David Elliott

David Elliott

David Elliott là một tác giả người Mỹ chuyên viết sách cho trẻ em bằng thơ và văn xuôi. Ông dạy creative writing, văn học vị thành niên và viết kịch tại Đại học Colby-Sawyer ở New London, New Hampshire từ 1998 đến 2013.