Daniel Drescher

Daniel Drescher

Daniel Drescher là chuyên gia ngân hàng giàu kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán điện tử. Ông giữ bằng Tiến sĩ Kinh tế lượng tại Đại học Kỹ thuật Berlin và bằng Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học Oxford. Chuyên môn hiện tại của ông là tự động hóa, học máy và dữ liệu lớn trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán.