Coralie Saudo

Coralie Saudo

Coralie Saudo, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1981, là tác giả và họa sĩ minh họa sách dành cho trẻ em với khiếu hài hước tuyệt vời. Cô đã viết hơn 20 cuốn sách, trong đó có nhiều cuốn do chính cô tự vẽ minh họa.