Cơ Hiểu An

Cơ Hiểu An

Cơ Hiểu An là Chuyên gia tư vấn tâm lý cấp quốc gia,k đồng thời la một người tư duy bằng lý trí và sống theo cảm tính. Cơ Hiểu An không quen nói những lời thừa thãi, cô tâm niệm mọi lý lẽ sâu sắc đều có thể trình bày bằng ngôn từ súc tích, cô đọng.