Christopher Ryan

Christopher Ryan

Christopher và tác phẩm của anh ấy đã được giới thiệu ở khắp mọi nơi, bao gồm: MSNBC, Fox News, CNN, NPR, The New York Times,...

Anh là đồng tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất của New York Times: Sex at Dawn: How We Mate, Why We Stray, và What it Means for Modern Relationships.