Chí Tinh

Chí Tinh

Thạc sỹ Tâm lý học Đại học Sư phạm Bắc Kinh, làm việc tại nhà xuất bản và là dịch giả chuyên nghiệp, chuyên viết và dịch sách thể loại tâm lý học, lịch sử, văn hóa,... Đã từng xuất bản hơn mười cuốn sách và dịch nhiều sách về tâm lý học, tôn giáo, triết học như Câu chuyện về loài người, Sự suy tàn của phương Tây, Không sợ hãi, Không nghi hoặc,...