Charlotte Guillain

Charlotte Guillain

Charlotte Guillain đã làm việc trong lĩnh vực xuất bản dành cho trẻ em hơn một thập kỷ và hiện đang viết truyện phi hư cấu cho trẻ em ở Giai đoạn nền tảng và giai đoạn then chốt 1. Cô viết về nhiều chủ đề, bao gồm cả vũ trụ, môi trường và răng miệng. Cô hiện sống ở Oxfordshire cùng chồng và hai con nhỏ.