Camille Tisserand

Camille Tisserand

Camille Tisserand là một họa sĩ minh họa sách cho trẻ em. Cô tốt nghiệp ngành Nghệ thuật trang trí ở Strasbourg năm 2012.