Bandy X. Lee

Bandy X. Lee

Bandy Xenobia Lee là một bác sĩ tâm thần người Mỹ. Cô là chuyên gia về các phương pháp tiếp cận y tế công cộng nhằm ngăn chặn bạo lực. Bandy đã giúp soạn thảo chương của Liên hợp quốc về "Bạo lực đối với trẻ em", đồng thời lãnh đạo một nhóm dự án cho Liên minh phòng chống bạo lực của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngoài ra, cô còn góp phần cải cách nhà tù ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.