Andrew Appel

Andrew Appel

Andrew Wilson Appel (sinh năm 1960) là Giáo sư Eugene Higgins về khoa học máy tính tại Đại học Princeton.