Amy-Jane Beer

Amy-Jane Beer

Amy-Jane Beer là nhà tự nhiên học, nhà văn và nhà campaigner người Anh. Cuốn sách The Flow: Rivers, Water and Wildness xuất bản năm 2022 của cô đã giành được Giải thưởng Wainwright về Viết về Thiên nhiên.