Amy Cuddy

Amy Cuddy

Amy Joy Casselberry Cuddy (23 tháng 7, 1972) là nhà tâm lý học xã hội, tác giả và diễn giả người Mỹ. Cô từng là giảng viên tại Đại học Rutgers, Trường Quản lý Kellogg và Trường Kinh doanh Harvard.