Allison Schrager

Allison Schrager

Allison đa dạng hóa sự nghiệp của mình bằng cách làm việc trong lĩnh vực tài chính, chính sách và truyền thông. Cô là cộng tác viên thường xuyên của Economist, Reuters và Bloomberg Businessweek. Bài viết của cô cũng đã từng xuất hiện trên Playboy, Wired, National Review và tạp chí Ngoại giao. Cô có bằng đại học của Đại học Edinburgh và bằng Tiến sĩ kinh tế của Đại học Columbia. Cô hiện đang sống ở thành phố New York.