Alan Porter

Alan Porter

Alan Porter là Giáo sư danh dự về Kỹ thuật Công nghiệp & Hệ thống và Chính sách công tại Georgia Tech, nơi ông là Đồng giám đốc Chương trình Khoa học, Công nghệ & Chính sách Đổi mới (STIP). Ông cũng là Giám đốc R&D của Search Technology, Inc., Norcross, GA (nhà sản xuất phần mềm VantagePoint và Derwent Data Analyser).

Alan Porter là tác giả và đồng tác giả của khoảng 230 bài báo và sách, bao gồm Khai thác công nghệ (Wiley, 2005) và Dự báo và quản lý công nghệ (Wiley, 2011).