Alain Fournier

Alain Fournier

Alain-Fournier, bút danh của Henri-Alban Fournier, (1886-1914), là một nhà văn Pháp nổi tiếng. Ông chỉ viết một tiểu thuyết duy nhất, Le Grand Meaulnes (Anh Meaulnes), nhưng đã được coi là một tác giả kinh điển của văn học Pháp.