A+B

A+B

A+B (Henri Emmanuel Souvignet) là một giáo sĩ truyền giáo thuộc Hội Thừa sai Paris, ông lần đầu đặt chân đến Bắc Kỳ vào năm 1882 khi vừa 27 tuổi. 

1903, dưới bút danh giản đơn A+B, cha xứ H. Souvignet đã xuất bản Bắc Kỳ tạp lục (Variétés Tonkinoises) tạo nên tiếng vang lớn.