Thụ Nho (viết lời) - Thái Mỹ Phương (minh họa)

Chia sẻ: