Đào Duy Anh

Đào Duy Anh (1904 - 1988) là nhà sử học, nhà tự điển học, nhà nghiên cứu văn hóa xuất chúng của Việt Nam. Sự 

nghiệp ông để lại vô cùng đồ sộ, bao gồm từ điển, các nghiên cứu lịch sử, địa lý, tôn giáo, ngôn ngữ, văn học, các 

công trình biên dịch, hiệu đính và chú giải. Ông được xem là người đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học xã hội 

và nhân văn ở Việt Nam sau này. Tên ông cũng được vinh danh trong Từ điển Larousse là một nhà bách khoa thư 

của thời hiện đại.

 

Chia sẻ: