Văn học Việt Nam

 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 34.000 VND
  Số trang: 35
  Kích thước: 14.5 x 19 cm
  Ngày phát hành: 25-01-2015
 • Tác giả: Lu
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 131
  Kích thước: 15 x 16 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 204
  Kích thước: 15 x 23 cm
  Ngày phát hành: 05-01-2015
 • Tác giả: Hồ Dzếnh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 54
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014
 • Tác giả: Đinh Hùng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 66
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014
 • Tác giả: Chế Lan Viên
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 56
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014
 • Tác giả: Lưu Trọng Lư
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 86
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014
 • Tác giả: Nguyễn Bính
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 66
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 03-12-2014
 • Tác giả: Phan Kế Bình
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hồng Đức
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 306
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 26-11-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 390
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-11-2014
 • Tác giả: Uông Triều
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 234
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 07-11-2014
 • Tác giả: Tạ Duy Anh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 380
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-11-2014
 • Tác giả: Nguyễn Tuân
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 49.000 VND
  Số trang: 180
  Kích thước: 114 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-11-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 339
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-09-2014
 • Tác giả: Phan Huyền Thư
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 76.000 VND
  Số trang: 150
  Kích thước: 15 x 23 cm
  Ngày phát hành: 29-09-2014
 • Tác giả: Lê Minh Hà
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 286
  Kích thước: 13 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 27-09-2014

Trang

Subscribe to Văn học Việt Nam