Văn học Việt Nam

 • Tác giả: Lê Bích
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 162
  Kích thước: 15 x 15 cm
  Ngày phát hành: 10-08-2015
 • Tác giả: Nhất Thanh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hồng Đức
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 376
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 04-08-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 190
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 28-07-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 145
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 02-07-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 316
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-06-2015
 • Tác giả: Thuận
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 175
  Kích thước: 18.5 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 15-06-2015
 • Tác giả: Thạch Lam
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 172
  Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-06-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 155
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-05-2015
 • Tác giả: Trình Tuấn
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 237
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-04-2015
 • Tác giả: Đinh Hằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 215
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 15-04-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 02-04-2015
 • Tác giả: Nam Cao
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 44.000 VND
  Số trang: 140
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2015
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 45
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2015
 • Tác giả: Bích Khê
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 95
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015
 • Tác giả: Nguyễn Bính
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 55
  Kích thước: 18 x 22.5 cm
  Ngày phát hành: 29-01-2015
 • Tác giả: Nguyên Hồng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 24-01-2015

Trang

Subscribe to Văn học Việt Nam