Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: Trần Ngọc Thư
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 318
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Daniel Kehlmann
  Dịch giả: Lê Quang
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 341
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lý Nhuệ
  Dịch giả: Phạm Tú Châu
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 303
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: George Sand
  Dịch giả: Nguyễn Trọng Định
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 270
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lý Nhuệ
  Dịch giả: Sơn Lê
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 336
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Henning Mankell
  Dịch giả: Cao Việt Dũng
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 563
  Kích thước: 14,5 x 22 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Gennadiy Gatsura
  Dịch giả: Phương An
  NXB liên kết: Đà Nẵng
  Giá bìa: 53.000 VND
  Số trang: 372
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Trần Quỳnh Hương
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 26.000 VND
  Số trang: 198
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Souad
  Dịch giả: Nguyễn Minh Hoàng
  NXB liên kết: Phụ nữ
  Giá bìa: 44.000 VND
  Số trang: 310
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Thomas More
  Dịch giả: Trịnh Lữ
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Vương An Ức
  Dịch giả: Sơn Lê
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 555
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Nhiều tác giả
  Dịch giả: Trịnh Lữ
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 495
  Kích thước: 15 x 23 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Olivier Rolin
  Dịch giả: Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 722
  Kích thước: 14,5 x 22 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Nguyễn Thị Kim Hiền
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 35.000 VND
  Số trang: 152
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Haruki Murakami
  Dịch giả: Trịnh Lữ
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 554
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Thiết Ngưng
  Dịch giả: Sơn Lê
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 54.000 VND
  Số trang: 481
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài