Văn học Nước Ngoài

 • Tác giả: Kazuo Ishiguro
  Dịch giả: Trần Tiễn Cao Đăng
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 438
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Alessandro Baricco
  Dịch giả: Tố Châu
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 26.000 VND
  Số trang: 162
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Banana Yoshimoto
  Dịch giả: Lương Việt Dzũng
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 35.000 VND
  Số trang: 244
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 368
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Haruki Murakami
  Dịch giả: Dương Tường
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 530
  Kích thước: 15,5 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Alice Sebold
  Dịch giả: Võ Thị Kim Nga
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 443
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Trì Lợi
  Dịch giả: Trần Trúc Ly
  NXB liên kết: Phụ nữ
  Giá bìa: 30.000 VND
  Số trang: 222
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: A Lai
  Dịch giả: Sơn Lê
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 54.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Guillaume Musso
  Dịch giả: Bằng Quang
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 64.000 VND
  Số trang: 450
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: Lê Ngọc Mai
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 82.000 VND
  Số trang: 344
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Marc Levy
  Dịch giả: Trần Ngọc Thư
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 318
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Daniel Kehlmann
  Dịch giả: Lê Quang
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 341
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lý Nhuệ
  Dịch giả: Phạm Tú Châu
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 303
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: George Sand
  Dịch giả: Nguyễn Trọng Định
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 270
  Kích thước: 12 x 20 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Lý Nhuệ
  Dịch giả: Sơn Lê
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 336
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Henning Mankell
  Dịch giả: Cao Việt Dũng
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 563
  Kích thước: 14,5 x 22 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Subscribe to Văn học Nước Ngoài